Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Bitwa pod Komarowem („Administrator”).
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia Pani/Panu uiszczenia darowizny na Pomnik Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej.
 3. W tym celu przetwarzane są następujące dane osobowe: imię, nazwisko, e-mail („Dane”).
 4. Dane będą przechowywane przez Administratora do czasu zakończenia akcji oraz przez czas wymagany przez prawo w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji dyspozycji zawartych w tych przepisach lub do czasu złożenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania Danych.
 5. Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Administrator nie pozyskuje Danych od podmiotów trzecich lub ze źródeł powszechnie dostępnych i przetwarza wyłącznie Dane podane przez Panią/Pana, by zrealizować cel opisany w pkt 2. powyżej (zgodnie z art. 13 RODO).
 7. Dane mogą być udostępniane podmiotom, które świadczą na rzecz Administratora usługi informatyczne lub podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe lub podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi administracyjne i inne związane z realizacją usługi.
 8. Podstawą przetwarzania Danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. f) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
- uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach Danych, 
- żądania skorygowania nieprawidłowych Danych lub uzupełnienia niekompletnych Danych, 
- żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych – na zasadach opisanych w RODO, 
- złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania – na zasadach opisanych w RODO, 
- przenoszenia Danych – poprzez otrzymanie Danych od Administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu, 
- złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że Dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.
 10. Ma Pani/Pan prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzanie wszelkich lub niektórych Danych w dowolnym momencie. Sprzeciw nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jego dokonaniem. Sprzeciw można zgłosić poprzez wysłanie oświadczenia na adres e-mail bitwapodkomarowem1920@gmail.com.
 11. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych powinny być kierowane na adres e-mail: bitwapodkomarowem1920@gmail.com.